Regulamin sklepu
§ 1 Informacje ogólne i prawa autorskie

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.bmefekt.pl prowadzony jest przez firmę „EFEKT” Barbara Urbańczyk; NIP: 6412465119, pod adresem ul. Żwirki i Wigury 6; 43-190 Mikołów,  adres poczty elektronicznej: sprzedaz @ bmefekt.pl, zwanej w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą.

 

§ 2 Sprzedaż

1. Stroną umów sprzedaży Produktów zawieranych ze Sprzedawcą w ramach Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej: „Klientem”).

2. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, w przypadku przedsiębiorców także numer NIP.

3. Do zawarcia umowy sprzedaży z Klientem będącym konsumentem dochodzi w chwili złożenia zamówienia w sposób wybrany przez Kupującego.

4. Sprzedawca niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty przystępuje do realizacji zamówienia.

 

§ 3 Płatności

1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto ( zawierają 23% podatek VAT ) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

2. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Zapłata za Produkty objęte zamówieniem następuje przelewem na rachunek bankowy firmy EFEKT Barbara Urbańczyk w ING Bank Śląski

nr:  67 1050 1331 1000 0092 4776 3486  podając w tytule przelewu numer zamówienia.

 

§ 4 Wysyłka

1. Koszty przesyłki są jawne, zależne od wybranego przez Klienta sposobu przesyłki i po ich wybraniu należy je doliczyć do sumy zamówienia. Klient zatwierdza koszty przesyłki widoczne przy złożeniu zamówienia.

2. W przypadku kiedy przesyłka prawidłowo nadana nie zostanie odebrana przez Klienta, koszty zwrotu tej przesyłki do Sprzedawcy, jak i ponownego nadania do Klienta pokrywa sam Klient przy czym przesyłka nie zostanie nadana ponownie wcześniej niż po zaksięgowaniu powyższej należności na koncie bankowym należącym do Sprzedawcy.

  

§ 5 Termin realizacji zamówienia

1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy pełnej kwoty stanowiącej cenę zamówionych Produktów.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by realizacja zamówienia nie trwała dłużej niż 7 dni – chyba że strony ustaliły inaczej, w każdym przypadku realizacja zamówień  nie może trwać dłużej niż 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

3. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Produktu, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia, W powyższej sytuacji Klient otrzyma zwrot pełnej wpłaconej przez niego kwoty lub możliwość zmiany zamówienia na inny dostępny Produkt.

  

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych ( licząc od dnia otrzymania Produktu przez Klienta włącznie) odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane na adres: EFEKT Barbara Urbańczyk ul. Żwirki i Wigury 6; 43-190 Mikołów lub e-mail: sprzedaz @ bmefekt.pl

2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, odesłać pełnowartościowy Produkt Sprzedawcy.

4. Konsument odsyła produkt przesyłką rejestrowaną na swój koszt i ponosi pełną odpowiedzialność za przesyłkę, do momentu jej odbioru przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pełnowartościowego Produktu, zwrócić konsumentowi koszt zakupu Produktu zgodnie z dowodem zakupu  w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy Klienta wskazany przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5. Prawo do odstąpienia od zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Produktami zakupionymi w Sklepie powinny być składane pisemnie, na adres: EFEKT Barbara Urbańczyk, ul. Żwirki i Wigury 6; 43-190 Mikołów lub e-mail: sprzedaz @ bmefekt.pl wraz z dowodem potwierdzającym zakup Produktu.

2. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Produkt zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad lub naprawiony, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Produktu lub żądać obniżenia ceny.

4. Powyższe postanowienia nie dotyczą Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w ich przypadku znajdują zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy określone w Kodeksie cywilnym, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest ograniczona czasowo do 3 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

5. Klienci niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego są zobowiązaniu do sprawdzenia stanu Produktu oraz jego ilości przy odbiorze. Reklamacje Klientów niebędących konsumentami dotyczące ilości nie będą uwzględniane po upływie 7 dni od dnia otrzymania Produktu.

  

§ 8 Dane osobowe

1. Zgodnie z RODO informujemy, że posiadane przez nas dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma „EFEKT” Barbara Urbańczyk z siedzibą w Mikołowie (kod pocztowy 43-190), ul. Żwirki i Wigury 6, NIP: 6412465119.
3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z wyznaczonym w firmie inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: sprzedaz @ bmefekt.pl lub pisemnie na adres siedziby Firmy (najlepiej z dopiskiem „RODO”).
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu określone prawa, w tym: prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania tych danych, prawo do usunięcia tych danych, prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (“RODO”). Firma przetwarza wyłącznie te dane osobowe Klienta, które są niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy, chyba że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w celach reklamowych i marketingowych Sprzedawcy.
5. Jednocześnie, zgody na przetwarzanie danych, które już zostały przez Państwa udzielone zachowują swoją ważność i nadal możecie Państwo je wycofać w dowolnym momencie.
6. Zgodnie z RODO informujemy że przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne w celu realizacji Państwa zamówień oraz, że bez przetwarzania tych danych nie możemy zrealizować tych zamówień.
7. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez „EFEKT” Barbara Urbańczyk w następujących celach: Utrzymywania oraz komunikowania się przez strony internetowe, oraz realizacji Państwa zamówień.
8. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora w tym możliwość prowadzenia wobec Państwa marketingu związanego z oferowaniem naszych usług, oparty na art. 6.ust1. lit f - przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz realizacja obowiązków prawnych wynikających miedzy innymi z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.
9. Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

w związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez strony internetowe – przez 90 dni
- w związku z marketingiem bezpośrednim – do 1 roku od dnia zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;
w związku z realizacją zamówień – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

 10. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 § 9 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Produktów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie pod adresem www.bmefekt.pl/regulamin i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

3. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na podstawie lub w związku z umową zawartą pomiędzy nimi na podstawie Regulaminu, rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spór rozstrzygnie Sąd rejonowy właściwy Sprzedawcy, przy czym to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl